Sunday, June 5, 2011

WARO WARO AKISHO MADAXWEYN DIR

WARO WARO

1)LUUJO

2)BATO

3)GUUBO

4)SAABO

5)KIY0

6)MEYO

7)IGO


KUMURTO DAQTIRE TUNNI

Blog Archive